Tajuk Warta Kerajaan Persekutuan: Perintah Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Pindaan) 2013
No Akta P.U. (A) 358
Tahun (Pindaan) 2013
Isi kandungan Sila rujuk Lampiran